Select Page

ประกาศ ประกวดราคาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Jul 4, 2019 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการรับเอกสารประกวดราคาโครงศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.ประกาศรับซองประกวดราคา05 กรกฎาคม 2019

สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
2.รับซองประกวดราคา12 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.ชี้แจง TOR และกระบวนการประกวดราคา15 กรกฎาคม 2019
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
4.ยื่นซองประกวดราคา22 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
5.เปิดซองประกวดราคา
23 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล