Select Page

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง Digital Multipurpose Fluoroscopy

Jan 30, 2018 | จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการ จัดซื้อ เครื่อง Digital Multipurpose Fluoroscopy(Ultrasound)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 9 – 31 มกราคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
2. ยื่นซองประกวดราคา 9 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 09.00 – 12.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
3. เปิดซองประกวดราคา

9 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
4.  เชิญบริษัทเจรจาต่อรองราคา

15 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.

 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร เฉพาะผู้ผ่านคุณสมบัติตาม TOR
5. ประกาศผลการประกวดราคา 16 กุมภาพันธ์ 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 แจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์/Email  
 6. ดำเนินการเรื่องสัญญา 16 กุมภาพันธ์ 2018 –
15 มีนาคม 2018
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล