Select Page

ผ่าตัดต้อกระจก

Feb 21, 2018 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคจักษุ

หมายเหตุ : 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าเลนส์, อุปกรณ์, เวชภัณฑ์ และค่าบริการแล้ว
  • ราคานี้ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นให้ทราบล่วงหน้า

รับบริการได้ที่แผนกจักษุ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น7 Tel. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20710 – 1