Select Page

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงานเฝ้าระวังโรคฯ

Sep 2, 2016 | ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้รับมอบโล่เกียรติคุณ โครงการรณรงค์การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คอตีบ บาททะยัก และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ สถานพยาบาลดีเด่นด้านการรายงานเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และนายแพทย์กอบโชค วรธนารัตน์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในงานสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริเขตสุขภาพ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2016