Select Page

แผนกตรวจพิเศษ

          แผนกตรวจพิเศษให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านระบบหัวใจ และระบบประสาทแก่ ผู้ใช้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตามคำสั่งแพทย์ภายในโรงพยาบาล หน่วยงานภายนอกโดย ทีมสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย เวลาและบริการของแผนก มีดังนี้

ลำดับ ชนิดการตรวจและเชื่อมต่อ เวลาในการบริการ สถานที่
1 Electrocardiogram (EKG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.ทุกวัน อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1
2 Echocardiogram (ECHO) การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
3 Ankle Brachial Index (ABI) การตรวจความแข็งตัวของหลอดเลือด ทุกวัน
07.00-24.00
อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1
4 Ambulatory BP (ABP) การตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง
5 Holter Monitoring (HOLTER) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
6 Exercise Stress Test (EST) การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออก กำลังกาย ทุกวัน
08.00-16.30
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
7 Tilt Table Test (TTT) การตรวจกระตุ้นอาการเป็นลมโดยใช้เตียง ปรับระดับ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
8 Trans Esophageal
Echocardiogram (TEE)
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางหลอด อาหาร ในวันและ
เวลาทำการ
ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน
อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
9 Electroencephalogram (EEG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
10 Sleep Study (Sleep) การตรวจการนอนหลับ ทุกวัน อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 13

แผนกตรวจพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 8 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20220, 20130, 20131

          แผนกตรวจพิเศษให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านระบบหัวใจ และระบบประสาทแก่ ผู้ใช้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตามคำสั่งแพทย์ภายในโรงพยาบาล หน่วยงานภายนอกโดย ทีมสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย เวลาและบริการของแผนก มีดังนี้

ลำดับ ชนิดการตรวจและเชื่อมต่อ เวลาในการบริการ สถานที่
1 Electrocardiogram (EKG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.ทุกวัน อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1
2 Echocardiogram (ECHO) การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
3 Ankle Brachial Index (ABI) การตรวจความแข็งตัวของหลอดเลือด ทุกวัน
07.00-24.00
อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1
4 Ambulatory BP (ABP) การตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง
5 Holter Monitoring (HOLTER) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
6 Exercise Stress Test (EST) การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออก กำลังกาย ทุกวัน
08.00-16.30
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
7 Tilt Table Test (TTT) การตรวจกระตุ้นอาการเป็นลมโดยใช้เตียง ปรับระดับ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
8 Trans Esophageal
Echocardiogram (TEE)
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางหลอด อาหาร ในวันและ
เวลาทำการ
ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน
อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9
9 Electroencephalogram (EEG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
10 Sleep Study (Sleep) การตรวจการนอนหลับ ทุกวัน อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 13

แผนกตรวจพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 8 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20220, 20130, 20131