Select Page

แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม และมีความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการปรับ ปรุงในเรื่อง

    ห้องเจาะเลือด โดยจัดให้มีที่นั่งรอ สะดวกสบาย มีระบบคิวเชิญเข้ารับบริการ

    มี เครื่องส่องหาเส้นเลือดอัตโนมัติ( เส้นเลือด เพื่อช่วยหาเส้นเลือดให้กับผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่เจาะเลือดยาก หรือมองไม่เห็นเส้นเลือด โดยใช้แสงเลเซอร์ที่ไม่มี อันตรายต่อมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกาและมีเอกสารรับรองความปลอดภัย จาก FDA และ CE mark

❙    ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจาก คนที่เป็นผู้ติดบาร์โค้ด

❙    การ นำนวัตกรรมใหม่รูปแบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่การ เตรียมสิ่งส่งตรวจ (การปั่นแยก) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จนถึงการเก็บ รักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์เสร็จแล้วในตู้เย็นอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่ กำหนด

การประกันคุณภาพตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถมั่นใจ เรื่องความปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้องในกระบวนการบริการของเรา

แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 1 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20110, 20111

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในสาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม ถูกต้องตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย ราคายุติธรรม และมีความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการปรับ ปรุงในเรื่อง

    ห้องเจาะเลือด โดยจัดให้มีที่นั่งรอ สะดวกสบาย มีระบบคิวเชิญเข้ารับบริการ

    มี เครื่องส่องหาเส้นเลือดอัตโนมัติ( เส้นเลือด เพื่อช่วยหาเส้นเลือดให้กับผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยที่เจาะเลือดยาก หรือมองไม่เห็นเส้นเลือด โดยใช้แสงเลเซอร์ที่ไม่มี อันตรายต่อมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกาและมีเอกสารรับรองความปลอดภัย จาก FDA และ CE mark

❙    ระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจาก คนที่เป็นผู้ติดบาร์โค้ด

❙    การ นำนวัตกรรมใหม่รูปแบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation) ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่การ เตรียมสิ่งส่งตรวจ (การปั่นแยก) การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จนถึงการเก็บ รักษาสิ่งส่งตรวจที่วิเคราะห์เสร็จแล้วในตู้เย็นอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่ กำหนด

การประกันคุณภาพตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ ท่านสามารถมั่นใจ เรื่องความปลอดภัย แม่นยำ ถูกต้องในกระบวนการบริการของเรา

แผนกปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 1 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 20110, 20111