Select Page

วัคซีนป้องกันปอดบวมและไอพีดี 13 สายพันธุ์

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด

ราคา 1 เข็ม     2,900    บาท

  • ราคาเฉพาะค่าวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหรือสิ้นสุดโปรโมชั่นให้ทราบล่วงหน้า

รับบริการที่ :
สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  :  แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 2 โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 20230-1
Medical Department Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 20230 – 1
สำหรับเด็กวัย 2-5 ปี  :  แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี อาคารหมอแวลส์ ชั้น 13 โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 31330-1
Well Baby Tel. 02-6259000, 02-7609000 Ext. 31330 – 1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2