Select Page

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

Dec 31, 2019 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคตรวจสุขภาพ

 

 

การเตรียมตัวสำหรับการมาตรวจสุขภาพ

1. ผ่อนคลายความตึงเครียดนอนหลับอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

2. งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจในกรณีที่จะตรวจรายการดังต่อไปนี้

• ตรวจหาเบาหวาน (FBS) 

 • ตรวจหาไขมันในเลือด 

• ตรวจ X-ray ที่มีการกลืนแป้ง ดูการทำงานของลำไส้

• ตรวจ Ultrasound คลื่นเสียงความถี่สูงของช่องท้องส่วนบน

3. การตรวจปัสสาวะ ไม่ควรกลั้นปัสสาวะมานานก่อนส่งตรวจเพราะอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได 

4. การตรวจอุจจาระหาภาวะเลือดออกซ่อนเร้น

: ควรงดรับประทานอาหารจำพวกเลือด, ยาบำรุงเลือด 2-3 วัน ก่อนเก็บอุจจาระส่งตรวจ 

: กรณีที่ยังไม่สามารถเก็บได้ภายในวันตรวจสามารถนำกระปุกพลาสติกกลับไปได้ และหลังจากที่

เก็บอุจจาระได้แล้วต้องนำส่งโรงพยาบาลภายใน 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้หญิง

1. การตรวจปัสสาวะ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 7 วัน

2. การตรวจ Digital Mammogram and Ultrasound ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วง 7 วัน 

ก่อนและหลังมีประจำเดือน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเต้านมจะตึงอาจทำให้เจ็บเวลาตรวจ

3. การตรวจภายในดูมะเร็งปากมดลูกควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในกรณี

• สตรีที่แต่งงานแล้ว หรือเคยมีเพศสัมพันธ์ (ไม่จำกัดอายุ)

• สตรีที่ยังไม่แต่งงาน อายุมากกว่า 35 ปี

4. หากสตรีท่านใดต้องการให้แพทย์คลำเต้านมเพิ่ม กรุณาแจ้งแพทย์แผนกตรวจสุขภาพก่อนการตรวจร่างกาย

รับบริการที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์
โทร. 02-6259000, 02-7609000 ต่อ 30210-1
วันจันทร์ – ศุกร์ : 07.00 – 16.00 น., วันเสาร์ : 07.00 – 15.00 น., วันอาทิตย์ : 07.00 – 12.00 น.
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2

Download PDF File Click :

https://bchinth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marketing_bch_in_th/Ee165mxHpINErZ4H23s2PJABPzi9hFfE0IITuViPXK4QAg