Select Page

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2562

Jan 1, 2019 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคตรวจสุขภาพ

   

หมายเหตุ :  ก่อนตรวจสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวัน : จันทร์-เสาร์ 07.00-15.00 น. อาทิตย์ 07.00-12.00 น.
Health Screening Check-up opens daily :  Monday-Saturday 07.00 am. – 03.00pm.,
Sunday 07.00 am. – 12.00 noon

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : แผนกตรวจสุขภาพ 0-2625-9000 ต่อ 30210
For more information  : Health Screening Check-up 0-2625-9000 # 30210