Select Page

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากร และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ประจำปี 2022

.

เภสัชกรหญิงมาลินี นันท์รุ่งโรจน์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำทีมคณะกรรมการ ENV ของโรงพยาบาล จัดบุคลากรจากทุกแผนกเข้าร่วม การฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2022 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสมือนจริงให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยมี อ.สมโภชน์ ทองชอุ่ม และทีมงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภูเขาทอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

.

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอพัก 9 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน