Select Page

ประกาศโรงพยาบาล ของดให้บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Mar 21, 2020 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศโรงพยาบาล ของดให้บริการตรวจหาเชื้อCOVID-19 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง