Select Page

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

Sep 13, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ

“แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีความสามารถในเชิงวิชาการ, บริหาร, วิจัย, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม หรือมีความกล้าหาญเสียสละความสุขส่วนตนให้ผู้อื่น” โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จำนวน ๒๕ ท่าน และแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้คือ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์  ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมบารมี ๕o ปี ซอยศูนย์วิจัย