Select Page

พัฒนาการ เป็นลำดับขั้นที่มีเหมือนกันในเด็กทุกคน แต่ว่าจะมีอัตราเร็วต่างกัน ซึ่งพัฒนาการ
จะมีความสัมพันธ์ กับขั้นการเจริญของสมอง เด็กจะไม่สามารถทำพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ หากสมอง
ไม่ถึงวุฒิภาวะ พัฒนาการจะดำเนิจากศีรษะสู่ปลายเท้า และจากแนวกึ่งกลางลำตัวถึงส่วนปลาย 
ของอวัยวะและพัฒนาการแต่ละด้านมีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ทำไมถึงต้องคัดกรองพัฒนาการ
การคัดกรองพัฒนาการคือการใช้แบบประเมินที่เป็นมาตรฐานเพื่อตรวจสอบขั้นพัฒนาการของเด็ก 
เริ่มตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป    เพื่อดูว่าเด็กมีลำดับขั้นพัฒนาการที่ปกติหรือไม่  ฉะนั้นการคัดกรอง
พัฒนาการเบื้องต้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อค้นหาปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการได้ทันท่วงที

จากการสำรวจพัฒนาการของเด็ก กรมอนามัยพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง
31 มกราคม 2559 พบว่าเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการจำนวน 897,432 คน พบเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ  9.19 คน หรือ 82,474 คน  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า
เกิดจากหลายปัจจัย    อาทิเช่น  การเลี้ยงดู   การขาดสารอาหาร   การที่เด็กมีการเจ็บป่วย
การขาดโอกาสในการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสม

สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิด ถึง 5 ขวบปีแรก

เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดการพัฒนาของสมองอย่างเต็มที่