Select Page
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน
แผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

        หากบริษัทใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบำรุงรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน แผนก I.C.U. ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน แผนก I.C.U. ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน
แผนก I.C.U. ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

        หากบริษัทใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบำรุงรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
อาคารหมอบรัดเลย์ จำนวน 151 จุด อาคารหอพักบรรณสิทธิ์ จำนวน 73 จุด
ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับเอกสารประกวดราคาและTOR 21 มิถุนายน 2018
เวลา 09.00 – 12.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
2. ชี้แจง TOR และดูสถานที่ติดตั้ง 21 มิถุนายน 2018
เวลา 13.30 – 15.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
3. ยื่นซองประกวดราคา

6 กรกฏาคม 2018
เวลา 09.30 – 16.30 น.

 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

ประกวดราคา ” โครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง “

ประกวดราคา ” โครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง “

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.   ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 25  พฤษภาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 
2.   ยื่นซองประกวดราคา 24 สิงหาคม 2018
วลา 09.00 – 16.00 น.
  อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope)

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope)

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดราคาโครงการ จัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope) 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 21 – 25  พฤษภาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
 อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร
 
          


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล