Select Page
โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2021
(เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นซองประกวดราคา2 มีนาคม 2021
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : โครงการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพแบบคมชัดสูง (Endoscope Processing System) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.รับเอกสารประกวดราคา15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2021
(เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
2.ยื่นซองประกวดราคา2 มีนาคม 2021
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจเป็นที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020 

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง5–11 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00–17.00น.
2.รับเอกสารประกวดราคา
และ ดูสถานที่โรงพยาบาลฯ
13 สิงหาคม 2020
เวลา 10.00น.
ห้องประชุม HR
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5
3.ยื่นซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00-11.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 14.30-16.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ : กำหนดการโครงการจัดจ้างงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปีงบประมาณ 2020

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง5–11 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00–17.00น.
โทรศัพท์แจ้งบริษัท / ส่ง E-mail
2.รับเอกสารประกวดราคา 13 สิงหาคม 2020
เวลา 10.00-16.00น.
แผนกเคหะรักษ์ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 3
3.ยื่นซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 08.00-11.30น.
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา24 สิงหาคม 2020
เวลา 13.30-14.30น.
ห้องประชุม
สำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

โครงการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (Pars Plana Vitrectomy Unit : PPV) แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล