Select Page
กิจกรรมวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

วารสารโรงพยาบาล ปีที่ 42 เล่มที่ 1

วารสารโรงพยาบาล ปีที่ 42 เล่มที่ 1

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2018

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับบุตรหลานของบุคลากร ปี 2018 วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับบุตรหลานของบุคลากร ปี 2018 วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2018

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จัดโครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า บริการตรวจสุขภาพเพื่อนักเรียนชาวมอญ
โรงเรียน Mon Lighting School ณ วัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
  • ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ โดยทันตแพทย์
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
  • บริการตัดผม
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร  ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ

“แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีความสามารถในเชิงวิชาการ, บริหาร, วิจัย, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม หรือมีความกล้าหาญเสียสละความสุขส่วนตนให้ผู้อื่น” โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จำนวน ๒๕ ท่าน และแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้คือ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์  ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมบารมี ๕o ปี ซอยศูนย์วิจัย