Select Page
ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด 2019

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด 2019

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด ประจำปี 2019

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง7-13 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-17.00 น.
2.บริษัทรับ TOR และ ดูสถานที่โรงพยาบาล14 สิงหาคม 2019
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
3.ยื่นซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-12.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา14.00-15.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
5.ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม27 สิงหาคม 2019
เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด 2019

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2019

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2019

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.เชิญชวนผู้รับจ้าง7-13 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-17.00 น.
2.บริษัทรับ TOR และ ดูสถานที่โรงพยาบาล14 สิงหาคม 2019
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุม HR
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5
3.ยื่นซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา 08.00-11.30 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
4.เปิดซองประกวดราคา20 สิงหาคม 2019
เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6
5.ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม27 สิงหาคม 2019
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร
อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด 2019

ประกาศ ประกวดราคาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการรับเอกสารประกวดราคาโครงศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ลำดับรายการวัน-เวลาสถานที่หมายเหตุ
1.ประกาศรับซองประกวดราคา05 กรกฎาคม 2019

สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
2.รับซองประกวดราคา12 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
3.ชี้แจง TOR และกระบวนการประกวดราคา15 กรกฎาคม 2019
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
4.ยื่นซองประกวดราคา22 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์
5.เปิดซองประกวดราคา
23 กรกฎาคม 2019
เวลา 09.00 – 16.00
ณ สำนักงานผู้บริหาร
ชั้น6 อาคารหมอบรัดเลย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บรรดาหนูน้อยแรกเกิด
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอขอบพระคุณ
ทุกครอบครัว ที่ไว้วางใจคลอดบุตร​กับทางโรงพยาบาล 
และเพื่อเป็นการร่วมสนับสนุน สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการร่วมแต่งกายชุดไทยให้กับหนูน้อยแรกเกิด   

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยินดีต้อนรับบรรดาหนูน้อยแรกเกิด พร้อมร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ช่วงเทศกาลสงกรานต์