Select Page

วัคซีนสำหรับลูกน้อยอายุขวบปีแรก

ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคกุมารเวชกรรม

 

สิ่งที่ลูกน้อยจะได้รับ : ลูกน้อยจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้งรับสมุดบันทึกสุขภาพและบันทึกการรับวัคซีน 1 เล่ม

* ราคาเหมาจ่ายเฉพาะค่าวัคซีนยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
* ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินในกรณีที่รับวัคซีนไม่ครบตามแพคเกจเหมาจ่าย

ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2564

รับบริการที่ : แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี 02-625-9000 ต่อ 31330-1
Well Baby 02-625-9000 Ext. 31330 – 1
Line BCH Connect : https://lin.ee/hy89OG2