Select Page

วัคซีนเหมาจ่ายสำหรับลูกน้อย

Oct 31, 2018 | ดูโปรโมชั่นทั้งหมด, ภาคกุมารเวชกรรม

 

สิ่งที่ลูกน้อยจะได้รับ :

  • ลูกน้อยจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง
  • รับสมุดบันทึกสุขภาพและบันทึกการรับวัคซีน 1 เล่ม

สอบถามรายละเอียดติดต่อ : 
แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 13 OPD Pediatric 0-2625-9000, 0-2670-9000 Ext. 31330 – 1