Select Page
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

บริการเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
1. กรณีคลอดลูกแฝดที่ไม่สามารถเข้าแพคเกจเหมาจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯ กำหนด
2. กรณีที่มารดามีโรคแทรกซ้อน เช่น ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะแน่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น
การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดในอัตราปกติ ตามความเป็นจริง
3. บริการคลอดเหมาจ่ายทั้งแบบคลอดปกติและการผ่าตัดคลอด หากมีการเพิ่มหัตถการ ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่ายา
ค่าห้องผ่าตัด ค่าสูติแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ จะคิดส่วนเกินที่เพิ่มตามความเป็นจริง
4. ค่ายาแก้อักเสบทุกชนิดและยาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแพคเกจ
5. ค่าเตรียมเลือด ที่นอกเหนือจากแพคเกจ
6. ค่าตรวจเลือดเด็ก ในกรณีที่ตัวเหลือง หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือเป็นเบาหวาน หรืออื่นๆ
7. ค่าส่องไฟเด็ก (PHOTO) ในกรณีเด็กตัวเหลือง
8. ค่าเวชภัณฑ์, ค่าแพทย์ผู้ช่วยหรือพยาบาลผู้ช่วย, ค่าหัตถการและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหารตามสั่ง ผ้ารัดหน้าท้องแม่ ที่ไม่อยู่ในแพคเกจคลอดเหมาจ่ายที่โรงพยาบาลกำหนดไว้
9. ค่าตรวจจาก OPD ก่อนคลอดในวันเดียวกัน
10. ส่วนลดสำหรับบริษัทคู่สัญญา ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพคเกจคลอด
11. กรณีผ่าตัดคลอดนอกเวลา (20.00-06.00 น.) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาแพคเกจ 15,000 บาท ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
12. แพคเกจคลอดปกติ กรณีเลือกห้องคลอดแบบครอบครัว (สามีอยู่ร่วมได้ ) คิดเพิ่ม 6,000 บาท
13. หากต้องการเปลี่ยนเป็นห้องวีไอพี แพคเกจคลอดปกติ คิดเพิ่ม 5,200 บาท, ผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 7,800 บาท
14. หากต้องการเปลี่ยนเป็นห้องแกรนด์ วีไอพี แพคเกจคลอดปกติ คิดเพิ่ม 6,200 บาท, ผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 9,300 บาท
15. กรณีแม่และหรือลูก ย้ายเข้าห้องไอซียู จะไม่สามารถเข้าแพคเกจเหมาจ่ายได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ยินดีมอบส่วนลด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ส่วนลดค่าห้องแม่และลูก 15% ส่วนลดค่ายาแม่และลูก 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

สอบถามรายละเอียดติดต่อ :
แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก Department of Obstetrics and Gynecology Tel. 0-2625-9000 # 30230-1
แผนกการตลาด (Marketing Department) Tel. 0-2625-9000, 0-2760-9000 #20512

 

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จัดโครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า บริการตรวจสุขภาพเพื่อนักเรียนชาวมอญ
โรงเรียน Mon Lighting School ณ วัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
  • ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ โดยทันตแพทย์
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
  • บริการตัดผม
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด โดย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งเสริมสร้าง

Blepharoplasty (Non-Surgical) By Oculoplastic Surgeon

 

 

รับบริการได้ที่ : แผนกจักษุ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น7 (Contact at Eye Department, 7 floor, Moh Bradley Building)
Tel. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ext. 20710 – 1 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร  ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ

“แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีความสามารถในเชิงวิชาการ, บริหาร, วิจัย, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม หรือมีความกล้าหาญเสียสละความสุขส่วนตนให้ผู้อื่น” โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จำนวน ๒๕ ท่าน และแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้คือ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์  ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมบารมี ๕o ปี ซอยศูนย์วิจัย

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานจักษุวิทยาจอประสาทตาในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award”
จากการประชุม The 33rd Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress in conjunction with 
The 29th Hong Kong Ophthalmological Symposium ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน