Select Page
กิจกรรมวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

วัคซีนเหมาจ่ายสำหรับลูกน้อย

วัคซีนเหมาจ่ายสำหรับลูกน้อย

 

สิ่งที่ลูกน้อยจะได้รับ :

  • ลูกน้อยจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง
  • รับสมุดบันทึกสุขภาพและบันทึกการรับวัคซีน 1 เล่ม

สอบถามรายละเอียดติดต่อ : 
แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก ชั้น 13 OPD Pediatric 0-2625-9000, 0-2670-9000 Ext. 31330 – 1

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รายละเอียดวัคซีน :
GARDASIL (ชนิด 4  สายพันธุ์) – วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่
CERVARIX (ชนิด 2 สายพันธุ์) –  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แผนกที่ให้บริการ :
เด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี)     –      แผนกกุมารเวชกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 13
                                              โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31330-1 
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  –     แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก อาคารหมอแวลส์ ชั้น 2
                                              โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230-1

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

บริการเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้
1. กรณีคลอดลูกแฝดที่ไม่สามารถเข้าแพคเกจเหมาจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลฯ กำหนด
2. กรณีที่มารดามีโรคแทรกซ้อน เช่น ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะแน่น การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น
การคิดค่าใช้จ่ายจะคิดในอัตราปกติ ตามความเป็นจริง
3. บริการคลอดเหมาจ่ายทั้งแบบคลอดปกติและการผ่าตัดคลอด หากมีการเพิ่มหัตถการ ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่ายา
ค่าห้องผ่าตัด ค่าสูติแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ จะคิดส่วนเกินที่เพิ่มตามความเป็นจริง
4. ค่ายาแก้อักเสบทุกชนิดและยาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแพคเกจ
5. ค่าเตรียมเลือด ที่นอกเหนือจากแพคเกจ
6. ค่าตรวจเลือดเด็ก ในกรณีที่ตัวเหลือง หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือเป็นเบาหวาน หรืออื่นๆ
7. ค่าส่องไฟเด็ก (PHOTO) ในกรณีเด็กตัวเหลือง
8. ค่าเวชภัณฑ์, ค่าแพทย์ผู้ช่วยหรือพยาบาลผู้ช่วย, ค่าหัตถการและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหารตามสั่ง ผ้ารัดหน้าท้องแม่ ที่ไม่อยู่ในแพคเกจคลอดเหมาจ่ายที่โรงพยาบาลกำหนดไว้
9. ค่าตรวจจาก OPD ก่อนคลอดในวันเดียวกัน
10. ส่วนลดสำหรับบริษัทคู่สัญญา ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพคเกจคลอด
11. กรณีผ่าตัดคลอดนอกเวลา (20.00-06.00 น.) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาแพคเกจ 15,000 บาท ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
12. แพคเกจคลอดปกติ กรณีเลือกห้องคลอดแบบครอบครัว (สามีอยู่ร่วมได้ ) คิดเพิ่ม 6,000 บาท
13. หากต้องการเปลี่ยนเป็นห้องวีไอพี แพคเกจคลอดปกติ คิดเพิ่ม 5,200 บาท, ผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 7,800 บาท
14. หากต้องการเปลี่ยนเป็นห้องแกรนด์ วีไอพี แพคเกจคลอดปกติ คิดเพิ่ม 6,200 บาท, ผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 9,300 บาท
15. กรณีแม่และหรือลูก ย้ายเข้าห้องไอซียู จะไม่สามารถเข้าแพคเกจเหมาจ่ายได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ยินดีมอบส่วนลด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ส่วนลดค่าห้องแม่และลูก 15% ส่วนลดค่ายาแม่และลูก 5% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

สอบถามรายละเอียดติดต่อ :
แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก Department of Obstetrics and Gynecology Tel. 0-2625-9000 # 30230-1
แผนกการตลาด (Marketing Department) Tel. 0-2625-9000, 0-2760-9000 #20512

 

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จัดโครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า บริการตรวจสุขภาพเพื่อนักเรียนชาวมอญ
โรงเรียน Mon Lighting School ณ วัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
  • ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ โดยทันตแพทย์
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
  • บริการตัดผม
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย