Select Page
BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จัดโครงการ BCH ทำความดี ส่งต่อความรัก ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า บริการตรวจสุขภาพเพื่อนักเรียนชาวมอญ
โรงเรียน Mon Lighting School ณ วัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

  • ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
  • ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ โดยทันตแพทย์
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
  • บริการตัดผม
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ จุดประกาศพระกิตติคุณสมุทรสงคราม สังกัดคริสตจักรภาคที่ 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด

ทำตา 2 ชั้นแบบไร้ใบมีด โดย จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งเสริมสร้าง

Blepharoplasty (Non-Surgical) By Oculoplastic Surgeon

 

รับบริการได้ที่ : แผนกจักษุ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น7 (Contact at Eye Department, 7 floor, Moh Bradley Building)
Tel. 0-2625-9000, 0-2760-9000 ext. 20710 – 1 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร  ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ

“แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีความสามารถในเชิงวิชาการ, บริหาร, วิจัย, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม หรือมีความกล้าหาญเสียสละความสุขส่วนตนให้ผู้อื่น” โดยมีความโดดเด่นในด้านนั้นๆ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรเป็นแบบอย่างให้แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่า ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการการสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นแพทย์ต้นแบบ จากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนำเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา จำนวน ๒๕ ท่าน และแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้คือ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์  ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งรางวัลนี้แพทยสภายังไม่เคยมอบให้กับแพทย์ท่านใดมาก่อน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ต้นแบบแพทยสภา จะเข้ารับรางวัลในวันสถาปนาแพทยสภา คือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมบารมี ๕o ปี ซอยศูนย์วิจัย

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานจักษุวิทยาจอประสาทตาในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award”
จากการประชุม The 33rd Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress in conjunction with 
The 29th Hong Kong Ophthalmological Symposium ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เชิญร่วมงานวันนักกำหนดอาหารอาเซียน

เชิญร่วมงานวันนักกำหนดอาหารอาเซียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารอาเซียน”
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โถงประชาสัมพันธ์อาคารประสงค์ชัยรัตน์

พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน
– สาธิตอาหารและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ชิมฟรีภายในงาน)
– ให้คำแนะนำเรื่องอาหารโดยนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
– เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพภายในงาน อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลไม้และน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ
น้ำมันหอมสกัด