Select Page

มาตรการป้องกัน COVID-19

Mar 30, 2022 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลฯ ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่มีความปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานระดับสากล เนื่องด้วยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ ขอให้ท่านเชื่อมั่นในการดำเนินการของโรงพยาบาลฯ โดยโรงพยาบาลฯ จะรักษามาตรฐานและมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป