Select Page

ศึกษาพระคัมภีร์

Nov 15, 2018 | กิจกรรม, ศาสนกิจ

🔸ศาสนกิจ

ศาสนกิจมีการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าโดยเรียนรู้จากหนังสือ

“ชีวิตที่เคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์”  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ ห้องนมัสการ โดย นพ.ชาญชัย  โตวรรณเดชศิริ

บุคลากรและผู้มาใช้บริการท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้