Select Page

พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

Mar 16, 2021 | ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

📝รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง/ชาย
  • วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นต้นไป
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมพนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/ ผู้ช่วยพยาบาล (6 เดือน)
  • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ

รายละเอียดงาน

  • ให้บริการ และช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ระหว่าง และหลังจากให้การรักษาทางกายภาพ
  • จัดเตรียม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องมือทั่วไปในแผนกกายภาพบำบัด