Select Page

ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

Dec 4, 2019 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

     ประมวลภาพกิจกรรม BCH Special Health Day เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 70 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ภายใต้แนวคิด “ด้วยพระคุณของพระเจ้า” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 

 ประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี และการบรรยายความรู้หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการใช้สายสวน”โดย นพ.ฆนินทร สุนทรธาดาอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด   

ชมภาพบรรยากาศในวันงานเพิ่มเติม (click)