Select Page

ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Dec 4, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

เป็นระยะเวลา 70 ปีแล้ว นับจาก มิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดตั้ง โรงพยาบาล (รพ.) กรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2492 โดยมีปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มที่จะสานต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย” การให้บริการทางการแพทย์จึงมีรากฐานมาจากผู้ที่เชื่อมั่นในพระคุณพระเมตตาของพระเจ้า เน้นการรักษาแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ จากโรงพยาบาลอาคารไม้ริมคลองสีลม สู่โรงพยาบาลสมัยใหม่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน ยังคงยึดหลักปรัชญาของตนเองไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดยมีพันธกิจประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ผ่านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยเน้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์โดยไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลัก (Not-for Profit Private Hospital) พร้อมไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน สังคม อันจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยในสาขาเฉพาะทางที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในการรักษา โดยเฉพาะการให้บริการด้านการผ่าตัด, การรักษาทางด้านหัวใจ, สูตินรี เวชกรรม และการดูแลทารกแรกเกิด

สำหรับทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต  นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน กล่าวว่า รพ.กรุงเทพคริสเตียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาล การให้บริการ และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการต่อยอด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม

สอดคล้องกับแนวคิดของ นพ. พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน ที่ระบุว่า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โรงพยาบาลได้พยายามที่จะบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่กับข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการในการตรวจรักษา อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โรงพยาบาลยังมีหน้าที่ส่งต่อวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ดีงาม การส่งต่อความรัก ส่งต่อจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ดังวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “ให้การรักษาพยาบาล และการบริการที่เป็นเลิศ โดยสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์”

และเนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 70 ปี รพ.กรุงเทพคริสเตียนจึงเตรียมจัดกิจกรรม BCH Special Health Day ภายใต้แนวคิด “ด้วยพระคุณของพระเจ้า”ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารประสงค์ชัยรัตน์ เวลา 11.00-15.00 น. พร้อมจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี และบรรยายความรู้หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการใช้สายสวน”โดย นพ.ฆนินทร สุนทรธาดาอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด เวลา 14.30 น.

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2625-9000 ต่อ 20512 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.)